فلودیا یک روش نوین برای توسعه همه جانبه در زمینه های فردی و خلاقیت می باشد

که برای سنین گوناگون و جنسیتهای مختلف بومی سازی شده است

در اینجا با واژه های جدید و بعضا خودمانی روبرو می شوید(تعجب نکنید)

محور اصلی ،رشد همه جانبه فردی می باشد

در پیش فرض فلودیا ،فرد از سه تعریف زیر تشکیل شده است

خوشبختی در فلودیا مثلثی است که اضلاع آن عبارتند از

مهارت های فردی در فلودیا

معرفی سیستم نوین توسعه فردی فلودیا

استقلال فردی

استقلال مالی

تلویزیون فلودیا

ویدیوی منتخب هفته

مهارت های فلودیا برای چه سنینی مناسب هستند؟